Mål T-122/14: Tribunalens dom av den 9 juni 2016 – Italien mot kommissionen (Underlåtelse att verkställa en dom från domstolen varigenom ett fördragsbrott har konstaterats — Löpande vite — Beslut om utdömande av vite — Tillämplig metod för att beräkna ränta på återkrav av olagliga stöd — Sammansatt ränta)