Дело T-122/14: Решение на Общия съд от 9 юни 2016 г. — Италия/Комисия (Неизпълнение на решение на Съда, с което се установява неизпълнение на задължения — Периодична имуществена санкция — Решение за определяне на размера на периодичната имуществена санкция — Метод за изчисление на лихвите, приложими при възстановяване на незаконни помощи — Лихви с натрупване)