Поправка на Регламент (ЕС) 2019/6 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година относно ветеринарните лекарствени продукти и за отмяна на Директива 2001/82/ЕО (Официален вестник на Европейския съюз L 4 от 7 януари 2019 г.)