Известие относно количеството квоти за целия Съюз за 2021 г. и резерва за стабилност на пазара в рамките на системата на ЕС за търговия с емисии (текст от значение за ЕИП) 2020/C 428 I/01