Заключение на генералния адвокат Poiares Maduro представено на4 май 2006 г. # Amalia Valeško срещу Zollamt Klagenfurt. # Искане за преюдициално заключение: Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt - Австрия. # Преходни мерки - Директива 69/169/ЕИО. # Дело C-140/05. Valeško TITJUR