Δέκατη έβδομη ετήσια έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού