Писмен въпрос P-5580/06, зададен от Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) на Комисията. Reproductive healthcare in Poland