Писмен въпрос E-5540/06 зададен от Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) на Комисията. Неспазване на Директива 96/61/ЕО в новата електрическа централа с комбиниран цикъл на производство Кристобал Колон на компанията Ендеса (Endesa) в Уелва (Испания)