Регламент (ЕС) № 1332/2011 на Комисията от 16 декември 2011 година относно установяване на общи изисквания за използване на въздушното пространство и работни процедури за избягване на опасни сближения във въздуха (текст от значение за ЕИП)