Decyzja Rady (UE) 2019/1911 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach odpowiednich komitetów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w odniesieniu do wniosków dotyczących modyfikacji regulaminów ONZ nr 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 i 150, w odniesieniu do wniosków dotyczących poprawek do ogólnych przepisów technicznych nr 2, w odniesieniu do wniosku dotyczącego poprawek do wzajemnej rezolucji MR.1, w odniesieniu do wniosków dotyczących poprawek do ujednoliconych rezolucji R.E.3 i R.E.5, a także w odniesieniu do wniosków dotyczących upoważnień do opracowania poprawek do ogólnych przepisów technicznych nr 6 oraz do opracowania nowych ogólnych przepisów technicznych w sprawie określania mocy pojazdu z napędem elektrycznym