PROPCELEX Директива 2005/48/ЕО на Комисията от 23 август 2005 година за изменение на Директиви 86/362/EИО, 86/363/EИО и 90/642/EИО на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от някои пестициди във и върху зърнените култури и някои продукти от животински и растителен произходТекст от значение за ЕИП.