Дело T-308/00 RENV: Решение на Общия съд от 22 януари 2013 г. — Salzgitter/Комисия (Държавни помощи — Стоманодобивна промишленост — Данъчни стимули, целящи да спомогнат за развитието на зоната, разположена по границата с бившата ГДР и бившата Република Чехословакия — Помощи, за които не е постъпило уведомление — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с общия пазар — Възстановяване — Забава — Правна сигурност — Изчисляване на помощите, които подлежат на възстановяване — Помощи, за които се прилага Договорът за ЕОВС — Инвестиции, предназначени за защита на околната среда — Сконтов процент)$