Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/345 на Комисията от 10 март 2016 година за определяне на честотата на докладване на съобщенията за статуса на контейнерите, формата на данните и метода на предаване$