P7_TA(2013)0440 Obchod s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi (COM(2012)0521 – C7-0316/2012 – 2012/0250(COD)) P7_TC1-COD(2012)0250 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. října 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi