/* */

Решение на Първоинстанционния съд (първи състав) от 9 ноември 1994 г. # Scottish Football Association срещу Комисия на Европейските общности. # Конкуренция. # Дело T-46/92. Scottish Football/Комисия TITJUR