Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7946 — PAI/Nestlé/Froneri) (Текст от значение за ЕИП)