Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7818 — McKesson/UDG Healthcare (pharmaceutical wholesale and associated businesses) (Текст от значение за ЕИП)