Maindiaux и др./ИСК и др. TITJUR Определение на Съда (четвърти състав) от 20 април 1988 г. # Claude Maindiaux и други срещу Икономически и социален комитет и Claus Diezler и други. # Съединени дела 146 и 431/85.