Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8032 — RAM/Termica Milazzo) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)