PROPCELEX Регламент (EO) № 1963/2006 на Комисията от 22 декември 2006 година за изменение на Регламент (EO) № 1483/2006 по отношение на количествата, обхванати от постоянния търг за препродажбата на пазара на Общността на зърнени култури, държани от интервенционните агенции на държавите-членки