C/2016/3982 Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1047 на Комисията от 28 юни 2016 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа