Ενημέρωση σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας συνεργασίας για ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS) πολιτικής χρήσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου