Информация относно датата на влизане в сила на Споразумението за сътрудничество в областта на гражданската глобална навигационна спътникова система (ГНСС) между Европейската общност и нейните държави членки и Кралство Мароко