Stajalište Vijeća (EU) br. 12/2016 u prvom čitanju s ciljem donošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe, izmjeni Direktive 2009/100/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2006/87/EZ Usvojeno od strane Vijeća 16. lipnja 2016.