Позиция (ЕС) № 12/2016 на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища, за изменение на Директива 2009/100/ЕО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО Приета от Съвета на 16 юни 2016 г.