Дело C-457/15: Решение на Съда (шести състав) от 28 юли 2016 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin — Германия) — Vattenfall Europe Generation AG/Bundesrepublik Deutschland (Преюдициално запитване — Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Европейския съюз — Директива 2003/87/ЕО — Приложно поле ratione temporis — Момент на възникване на задължението за търговия с квоти — Член 3 — Приложение I — Понятие за инсталация — Дейност по изгаряне на горива в инсталации с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW)