Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8007 — Avril/Bpifrance/BPT Israel/Evertree) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)