Hoyer и Neumann/Сметна палата Решение на Съда (трети състав) от 23 октомври 1986 г. # Volker Hoyer и други срещу Сметна палата на Европейските общности. # Отказ за допускане до участие в конкурс. # Съединени дела 322/85 и 323/85. TITJUR