ДОКЛАД относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)) Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните Докладчик: Анджей Гжиб