Наредба № 30 от 9 юли 2004 г. за правилата за производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал при свине и реда за водене на регистър