Решение на Съда (първи състав) от 14 юни 2016 г. Решение на Съда (първи състав) от 14 юни 2016 г.#Европейска комисия срещу Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.#Неизпълнение на задължения от държава членка — Координация на системите за социална сигурност — Регламент (ЕО) № 883/2004 — Член 4 — Равно третиране в областта на достъпа до социалноосигурителните обезщетения — Право на пребиваване — Директива 2004/38/ЕО — Национално законодателство, което не допуска отпускането на някои семейни надбавки или на данъчен кредит във връзка с отглеждането на дете на граждани на другите държави членки, които нямат право на законно пребиваване.#Дело C-308/14.