Директива 2006/129/ЕО на Комисията от 8 декември 2006 година за изменение и поправка на Директива 96/77/ЕО за определяне на специфични критерии за чистота на добавките в храните, различни от оцветители и подсладителиТекст от значение за ЕИП. PROPCELEX