Резолюция относно спешна необходимост от нови мерки за борба с международния тероризъм