2012/200/EL: Komisjoni otsus, 18. aprill 2012 , millega muudetakse otsust 2004/452/EÜ, millega kehtestatakse nende asutuste nimekiri, mille teadlastele võimaldatakse juurdepääs konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikul eesmärgil (teatavaks tehtud numbri C(2012) 2291 all) EMPs kohaldatav tekst