TITJUR Заключение на генералния адвокат Mischo представено на5 декември 2002 г. # Комисия на Европейските общности срещу Френска република. # Неизпълнение на задължения от държава-членка - Свободно движение на стоки - Мерки с равностоен ефект. # Дело C-6/02. Комисия/Франция