Vec T-591/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Transavia Airlines/Komisia („Štátna pomoc — Zmluva o letiskových službách a marketingových službách — Dohoda uzavretá obchodnou a priemyselnou komorou v Pau Béarn so spoločnosťou Transavia — Rozhodnutie vyhlasujúce pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďujúce jej vymáhanie — Pojem štátna pomoc — Pripísateľnosť štátu — Obchodná a priemyselná komora — Výhoda — Kritérium súkromného investora — Vymáhanie — Článok 41 Charty základných práv — Právo na prístup k spisu — Právo byť vypočutý“)