Štátna pomoc – Španielsko – Štátna pomoc SA. 36387 (2013/C) (ex 2013/NN) – Údajná pomoc trom futbalovým klubom vo Valencii – Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 108 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Text s významom pre EHP