Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7904 — Bekaert/OTPP/Bridon Bekaert Ropes JV) (Текст от значение за ЕИП)