P7_TA(2014)0225 Оценка на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (COM(2012)0628 — C7-0367/2012 — 2012/0297(COD)) P7_TC1-COD(2012)0297 Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2014 г. с оглед на приемането на Директива 2014/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда