Заключение на генералния адвокат Geelhoed представено на28 септември 2006 г. # Wendy Geven срещу Land Nordrhein-Westfalen. # Искане за преюдициално заключение: Bundessozialgericht - Германия. # Пограничен работник -Регламент (ЕИО) № 1612/68- Помощ за отглеждане на дете - Отказано предоставяне - Социално предимство - Условие за пребиваване. # Дело C-213/05. Geven TITJUR