Комисия/Обединеното кралство Решение на Съда (трети състав) от 9 ноември 2006 г. # Комисия на Европейските общности срещу Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия. # Неизпълнение на задължения от държава-членка - Регламент (ЕИО) № 2847/93. # Дело C-236/05. TITJUR