Заключение на генералния адвокат Jacobs представено на20 май 1999 г.