Υπόθεση T-506/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 12ης Ιουλίου 2016 — Grandi Navi Veloci κατά Επιτροπής