Официален вестник на Европейския съюз, L 336, 20 декември 2011г