Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9069 – Kuwait Investment Authority/North Sea Midstream Partners) (Text s významom pre EHP)