Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9069 — Kuwait Investment Authority/North Sea Midstream Partners) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)