Решение (ЕС) 2017/1789 на Съвета от 25 септември 2017 година за отмяна на Решение 2009/415/ЕО относно наличието на прекомерен дефицит в Гърция