Директива 2005/50/ЕО на Комисията от 11 август 2005 година за прекласифицирането на хълбочни, коленни и раменни ставни заместители в рамките на Директива 93/42/ЕИО на Съвета относно медицинските приспособленияТекст от значение за ЕИП. PROPCELEX