Комисия/Ирландия Решение на Съда (шести състав) от 23 февруари 2006 г. # Комисия на Европейските общности срещу Ирландия. # Неизпълнение на задължения от държава-членка - Директива 2000/79/ЕО. # Дело C-46/05. TITJUR