Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7945 — UTC/Riello Group) (Текст от значение за ЕИП)